Teamcoaching

Coaching is gericht op leren. ‘Leren’ binnen coaching gaat niet of slechts zelden over kennisoverdracht. We zien het veel breder. Het gaat over relationeel leren, leren van vaardigheden, het gevoelsmatig leren, het leren van nieuwe attitudes, het leren van nieuwe benaderingen, het ontwikkelen van nieuwe perspectieven, … Ongetwijfeld krijgt u hier ook in uw organisatie/bedrijf met te maken. Als coach lokken we de zin tot leren uit en bevorderen we de groei zodanig dat zowel uw organisatie/bedrijf als de persoon zelf er winst uit weten te halen.

Coaching is er niet alleen om probleemsituaties op te lossen. Alhoewel dit een belangrijk toepassingsgebied is: het loopt op een bepaalde afdeling in het honderd, een medewerker functioneert niet naar behoren, … Coaching is er ook om de comfortzone te stretchen, anders te leren kijken, meer te durven dan men tot nu toe deed, grenzen te verleggen, te versterken van wat reeds goed gaat.
Coaching gaat over het ontwikkelen van kracht en de mogelijkheden die er zijn verder te laten openbloeien.

Daarnaast is coaching toekomstgericht: Welke mogelijkheden biedt het probleem om te leren en te groeien? Waar liggen er nog niet ontdekte kansen die achter de probleemsituatie schuilgaan?

Ook bij teamcoaching staat het leren voorop! De vraag tot teamcoaching kan heel divers zijn:

Hoe pakken we als team dit nieuwe project aan?
Hoe gaan we om met de klachten van de klanten?
Hoe kunnen we als team beter samenwerken?
Hoe kunnen we onze kennis beter verdelen?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer betrokkenheid komt tijdens de vergaderingen?
Hoe hanteren we conflicten binnen ons team?
Hoe stroomlijnen we de verschillende doelen?
Hoe coachende vaardigheden toepassen binnen ons team?

Launch

Coachingstraject:
Een coachingstraject brengt heel wat in beweging. Het is een dynamisch proces waarbij leren van groot belang is om de vooropgestelde doelen te kunnen bereiken. De ruimte tussen twee teamsessies is niet vooraf te bepalen. Coachplanet levert maatwerk en kiest ervoor om na één coachingssessie een datum te prikken voor de volgende. Het is hierbij belangrijk dat er voldoende tijd gegeven wordt om in die periode aan de slag te kunnen gaan met de nieuwe inzichten.

Lancering
We hechten veel belang aan de intake en maken hier graag tijd voor vrij. De intake is een vrijblijvend verkennend gesprek met de opdrachtgever en het team waarin we reeds scherp stellen welke doelen men wenst te bereiken. Verder bepalen we ook de praktische afspraken: plaats, frequentie, duur van de gesprekken en de (tussentijdse) evaluatiemomenten. We kijken ook of de ‘klik’ er is en beide partijen (coach en coachee) zich kunnen vinden in het samen op pad gaan.

De coaching
Standaard bestaat een coachingstraject uit drie teamcoachings van telkens drie uren. Elk traject kan verlengd worden. Dat wordt in samenspraak bepaald.

Evaluatie
Een tussentijdse of eindevaluatie dient om na te gaan in hoeverre de vooraf bepaalde doelen reeds gerealiseerd zijn. Alle betrokken partijen wonen deze evaluatiemomenten bij!

Nazorg
Na een coachingstraject nemen we binnen de drie maanden opnieuw contact met u op om te weten hoe het met u gaat. Ook de opdrachtgever en betrokkenen kunnen dit initiatief nemen.